Bøler IF

Rutiner ved bortvisning av trener, spiller eller lagleder

Rutiner ved bortvisning av trener, spiller eller lagleder

Advarsler, utvisning og bortvisning, av spillere, trenere og lagledere.

 Godkjent den 02.06.2015 av Styret i Bøler Fotball.

1. Hvis en spiller eller trener/ lagleder blir utvist/ bortvist under kampen, skal følgende gjøres:

  • se § 4-21pkt. 2. i NFFs Reaksjonsreglement (under)

Trener / lagleder sender inn sin forklaring til kretsen.  På den måten får klubben avgitt forklaring i saken. Klubben kan da unngå bot.

2. Blir ikke punktet over utført, og klubben får bot, vil boten bli videreformidlet til personen som ble utvist eller bortvist. Ønsker personen å overprøve/ anke kretsens avgjørelse, må følgende gjøres:

  • se § 4-22 pkt. 1. i NFFs Reaksjonsreglement (under)

Anken skal behandles på følgende måte:

Avgjørelser fattet etter dette reglement kan ankes til NFFs Ankeutvalg, jus@fotball.no

En eventuell anke må fremsettes skriftlig senest 3 - tre - dager fra mottakelsen av avgjørelsen, jfr. Reaksjonsreglement § 4-22. Ankegebyret, kr. 2.500 må innbetales til konto 7874.05.41322. Kvittering for innbetalt ankegebyr må vedlegges ankeskrivet.

Ankegebyret må dekkes av personen det berører.

3. Trener som blir bortvist ifra kamp og som får karantene, må etterfølge NFF reglement     

  • §4-4 pkt. 1. i NFFs Reaksjonsreglement (under)

En bortvist trener eller leder kan ikke oppholde seg i teknisk område, eller lede laget fra et annet område i de kampene karantene gjelder. (jfr. NFFs reglement for karantene som følge av advarsler, utvisninger og bortvisninger § 4-4 pkt. 1

4. Styreleder, styremedlem sportslig, sportslig leder og spiller/ trener utvikler, skal informeres når klubben mottar sanksjon fra kretsen, grunnet bortvisning/ utvisning av spiller eller trener.

5. Treneren skal gi beskjed til klubben, hvis han/ hun har blitt utvist/ bortvist ifra kampen.

6. Lagets trener eller lagleder skal gi beskjed til klubben, hvis en spiller har blitt utvist i kamp.

NFFs Reaksjonsreglement:

IV. Kretsens behandling av saker om advarsler, utvisning og bortvisning

§ 4-19.Kretsens avgjørelser

De saker om advarsler, utvisninger og bortvisninger som ikke avgjøres av disiplinærutvalget etter kap. V, skal avgjøres av den krets laget tilhører med mindre kretsene er blitt enige om annet.

§ 4-20.Karantene etter utvisning eller bortvisning

Så snart kretsen har mottatt kamprapport med opplysning om at spiller ble utvist eller trener/leder bortvist, skal kretsen på eget initiativ reise sak om hvor lang karantene som skal ilegges.

§ 4-21.Forholdet til sanksjonsreglene i kapittel 3 - saksbehandlingsregler

(1) Saker om virkninger av advarsler, utvisning og bortvisning behandles etter reglene i kapittel 3, med de presiseringer som følger av denne paragraf.

(2) En utvist spiller eller bortvist trener eller leder som ønsker å gi sin forklaring, må uoppfordret sende denne slik at den er kretsen i hende senest 24 timer etter kampens slutt. Gjøres ikke dette, kan kretsen fatte beslutning om å ilegge inntil tre kampers karantene og bot på inntil 5.000 kroner på grunnlag av dommerens rapport alene.

(3) Dersom kretsen finner at det bør ilegges mer enn tre kampers karantene eller mer enn 5.000 kroner i bot, skal den saken gjelder varsles og gis anledning til å uttale seg etter § 3-5.

§ 4-22.Overprøving av kretsers avgjørelser

(1) Kretsens avgjørelser kan ankes til ankeutvalget. Ankefristen er tre dager fra mottakelsen av avgjørelsen.

(2) En anke har ikke oppsettende virkning.

(3) Reglene i kapittel 3 gjelder tilsvarende så langt de passer.

 

Bøler IF
Postboks 4 Bøler, 0620 Oslo
post@bolerif.no

Haraløkka Idrettsanlegg, Bølerlia 161, 0689 Oslo
    Bøler Flerbrukshall, Utmarkveien 4, 0689 Oslo

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift