Bøler IF

Organisering av laglederfunksjonen

Organisering av laglederfunksjonen

Organisering av roller, oppgaver og ansvar knyttet til et lag/trinn

Nedenfor har vi listet opp de fleste og typiske oppgaver som er aktuelle i løpet av sesongen! Fordelingen av oppgavene mellom rollene/vervene, er kun veiledende. En naturlig del av sesongforberedelsene er at lagleder og hovedtrener gjennomgår lista med oppgaver sammen med de øvrige ansvarlige på laget/trinnet. Det er viktig å bli enige om arbeidsfordelingen før sesongen starter! Det er heller ikke sikkert at laget har behov for alle de foreslåtte oppgavene. Men all erfaring tilsier at man bør engasjere foreldrene i størst mulig grad.

Rollene Hovedlagleder og Hovedtrener er obligatorisk for alle lag/trinn. Laglederrollen kan deles mellom flere personer. En person må alltid fungere som hovedlagleder. Trenerrollen kan deles mellom flere, men en person må alltid fungere som hovedtrener.

Lagleder

Lagleder er lagets administrative leder. Denne/disse har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget. Typiske oppgaver er

 • Lagets kontaktperson med klubben og foreldrene på laget
 • Møteplikt på klubbens lagledermøter
 • Utarbeide en årsplan (innbefatter sportslige og sosiale aktiviteter)
 • Ansvarlig for all info til spillere/foreldre
 • Redaktør for lagets eventuelle Facebook-sider og Web-sider
 • Økonomiansvarlig
 • Arrangementansvarlig for lagets hjemmekamper, herav:
  • arbeide med evt.omberamminger av kamper
  • skaffe dommere til alle hjemmekamper, hvis ikke oppnevnt av OFK
  • fylle ut dommerkortet
  • evt. skademeldinger
  • melde inn resultatet til OFK
 • Påmelding til cuper
 • Avtale treningskamper
 • Organisere transport
 • Ajourføre spillerliste på KX-web. Legge inn nye spillere, fjerne spillere som slutter og ajourholde kontaktinformasjon for spillere.
 • Følge opp spillere som ikke betaler treningsavgift sammen med klubbsekretær
 • Arrangere minst ett foreldre-møte pr. år sammen med hovedtrener
 • Turleder for reiser m/overnatting
 • Ta initiativ til sosiale arrangementer (årsavslutninger etc)
 • Samle foreldregruppa til felles møter ved behov

Dugnadsansvarlig

 • Organisere dugnadsfolk til klubbens fellesdugnader (Ullevål, cuper, kiosk etc.)
  • Motta oversikt fra klubbens dugnadsansvarlig og kioskansvarlig for alle dugnader laget skal stille med for klubben
  • Avklare med foreldregruppa/spillere om hvem som skal dekke inn de ulike dugnadsvakter laget er satt opp til. Alle dugnadsvakter skal dekkes opp.
  • Føre opp kontaktinformasjon på den som skal dekke hver dugnadsvakt laget er satt opp på
  • Oversende oversikt til dugnadsansvarlig og kioskansvarlig
  • Følge opp at de som er satt opp på en dugnadsvakt aktivt bekrefter at de stiller på vakten. Hvis slik bekreftelse uteblir selv etter gjentagende purringer så må dugnadsansvarlig sørge for at en erstatter føres opp på vakten.
  • Oversende eventuelle endringer på oppsatte dugnadsvakter når endring/bytter meldes fra foreldre/spillere.
 • Organisere egne lagsdugnader (kakelotterier etc….)
 • Lagets dugnadsansvarlig må forholde seg til klubbens dugnadsansvarlig og kioskansvarlig på dette området

Lagets materialforvalter

Ansvar

 • Ansvaret for lagets fellesutstyr, dvs. drakter, baller, kjegler, medisinkoffert etc.
 • Påse at nødvendig utstyr er tilgjengelig for laget til kamper og treninger
 • Samordne anskaffelse av utstyr til laget, i samarbeid med klubbens materialforvalter
 • Supplere med manglende utstyr og medisinsaker (tape, isposer etc..) ved behov
 • Dele ut nye drakter til laget og samle inn drakter når materialforvalter ber om det.
 • Alt utlevert utstyr skal leveres inn etter henvendelse fra klubbens materialforvalter.
 • Lagets materialforvalter må forholde seg til klubbens materialforvalter på dette området

Viktige momenter vedr. lagutstyr

 • Klubbens materialforvalter sender ut en e-post til alle lagene i januar/februar vedr. bestilling av nytt utstyr for kommende sesong.
 • Drakter byttes ikke hvert år, men kun ved behov.
 • Lagene har selv ansvar for lagets utstyr, det deles ikke ut nye baller/vester/trenerutstyr hvert eneste år.
 • Vinterballer skal kun benyttes i vintersesongen, sommerballer kun om sommeren (over ca 6 grader).
 • Lagene har ansvar for å holde oversikt over drakter og få levert tilbake drakter når spillere slutter.
 • Spillere som ikke har levert utstyr tilbake får ikke godkjent overgang til ny klubb.

Trenerrollen

Treneren har ansvaret for planlegging og gjennomføring av treningsarbeidet. Det hele skal følge de sportslige retningslinjer som til en hver tid måtte gjelde i Bøler IF Fotball. Dette er beskrevet i Den Blå Boka.

For å skolere trenere avholder Bøler IF Fotball med jevne mellom trenerkurs enten alene eller i samarbeid med fotballkretsen og/eller andre klubber. Retningslinjene for trenerkurs får trenerne ed å kontakte klubbens sportslige leder.

Noen få ungdomstrinn og A-laget har hovedtrener på engasjement med egen trenerkontrakt. For disse så er den rollebeskrivelse og ansvar beskrevet i trenerkontrakt førende for utøvelse av rollen.

For trenere uten kontrakt med klubben på de ulike trinn er det under beskrevet typiske oppgaver og ansvar for trenerapparatet. Se ellers klubbens til enhver tid gjeldene sportsplan for mer informasjon rundt klubbens føringer og regler knyttet til det sportslige.

Hovedtrener

 • Trinnets kontaktperson med sportslig leder
 • Delta i utforming av årsplan
 • Lage treningsplaner (år-måned-uke)
 • Sette opp hovedtemaer for øktene
 • Ansvarlig for laguttak
 • Lede alle treninger
 • Hovedansvar kampledelse for minst ett lag på trinnet.
 • Arrangere spillermøter (minst 2 per år)
 • Føre treningsdagbok (oppmøte)
 • Følge alle retningslinjer gitt av klubbens trenerkoordinator/sportslige leder
 • Delta i alle klubbens trenerforum-samlinger
 • Oppfølging av enkeltspilleres sportslige utvikling, herav:
  • Følg opp de spilllere som nomineres til SUP
  • Ta kontakt med årsklassene over/under, vedr. evt. Hospitering
 • Ta nødvendige trenerkurs for å være faglig oppdatert

Hjelpetrener/Assistent

 • Delta på treningene
 • Følge den øktplanen som hovedtrener til enhver tid legger opp til
 • Kan ha hovedansvar for kampledelse for et eget lag på trinnet
 • Delta i klubbens trenerforum

 

Bøler IF
Postboks 4 Bøler, 0620 Oslo
post@bolerif.no

Haraløkka Idrettsanlegg, Bølerlia 161, 0689 Oslo
    Bøler Flerbrukshall, Utmarkveien 4, 0689 Oslo

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift